Hur vi jobbar

Hur vi jobbar i Directa

Inom Directa utgår vi ifrån kundens behov och önskemål. Vi har få färdiga koncept och arbetar tillsammans med kunden för att identifiera vad som behöver göras för att skapa långsiktig effekt och lönsamhet. Att göra en noggrann behovsanalys är vår styrka. Med behovsanalysen som utgångspunkt kan vi sedan ge stöd genom olika utvecklingsinsatser på individ, grupp eller organisationsnivå.

Vår erfarenhet är att all utveckling och alla förändringar kräver någon sorts beteendeförändring. Det behövs nya vanor för att åstadkomma bestående resultat. Med vår erfarenhet, vår kompetens och våra verktyg ger vi stöd för att välja rätt åtgärder oavsett var i förändringsprocessen ni befinner er.

På ett konkret och jordnära sätt kopplar vi ihop vad och hur, det ”hårda” (verksamheten) och det ”mjuka” (människorna). För det är i det samspelet dem emellan verkliga resultat nås. Med våra olika erfarenheter och kompetens kan vi som konsulter på Directa hantera helheten. 

Vår ledstjärna är: Att med inlevelse och resultatglöd utveckla människor och verksamhet. 


Vår pedagogiska modell, metoder och verktyg

Vår pedagogiska modell är en mix av teori, övning och reflektion, en form av upplevelsebaserad inlärning. Deltagarna får nya kunskaper och perspektiv, de ges möjlighet att höja sin egen medvetenhet, reflektera, ta ställning, göra val och planera för konsekvenser eller förändringar i det egna arbetet. Vår utgångspunkt är alltid deltagarens egna erfarenheter och arbetssituation.

Kommunikation och dialog är viktiga verktyg för oss. Vi arbetar upplevelsebaserat och interaktivt och med rummet som trygg plats för övning.

Vi har många olika metoder och verktyg i bagaget. Vi kan göra klimat-/medarbetarundersökningar och beteendeprofiler. Vi använder också coachning, handledning, eller mentorskap om det är lämpligt. 

 

Utifrån era behov och önskemål erbjuder vi även digitala utbildningar, workshops och möten.

Metoder och verktyg

Verktyg för självinsikt och acceptans på jobbet

Vi utgår oftast från att människor har god självkännedom och samarbetsförmåga. I praktiken är det bristen på dessa egenskaper som ställer till problem på jobbet. Det är först när du förstår dig själv och hur andra uppfattar dig som du kan leda andra. Ett verktyg som skapar insikt om, och acceptans för olikheterna i en grupp, bidrar till bättre samverkan mellan medarbetarna på ditt företag eller din organisation.

Vi på Directa är certifierade för olika analysverktyg som IPU-profilanalys, drivkraftanalys, IDI, Myers Briggs, JTI, SMC Ledarprofil och Farax 360 graders återkopplingsmetod. Dessa ”verktyg” ger värdefull information att utgå från för att skapa förståelse för hur du, din grupp och organisationen kan göra ett så bra jobb som möjligt.

Hör av dig till oss för mer information!

Vi har sedan start använt IPU-analys som redskap för ledarskapsutveckling, individuell coachning, att bygga starka team och hjälpa säljare förstå sina kunder bättre. Tillsammans har vi på Directa gjort över tusen analyser. Det ger oss bred erfarenhet kring beteendeprofiler och redskapet i sig.

IPU Profilanalys® är ett lättanvänt och pedagogiskt verktyg. Det ger insikt kring en persons beteende och hur det uppfattas av andra. Analysen bygger på den välkände psykologen Carl G Jungs typologier och William Moulton Marstons forskning och utveckling av teorierna om människor i arbetslivet. IPU Profilhjul® som är en viktig del av IPU Profilanalys® kom till när man kompletterade med psykologen Lüchers psykologiska färger. Analysformuläret med svarsalternativ tar endast 10 minuter att fylla i. Genom databehandling tas både ett diagram för grundbeteende och ett för anpassat beteende fram för att presenteras i en rapport på tjugo sidor.

IPU Profilanalys® visar våra beteendestilar på ett lättöverskådligt sätt. Utifrån den kan beteenden belysas och diskuteras på ett enkelt och värderingsfritt sätt. Ofta kallas det en DISA-analys efter egenskaperna Drivande (röd), Inspirerande (gul), Stödjande (grön) och Analytisk (blå) som färgerna representerar. Metoden tillåter färgschatteringar med plats för 60 olika beteendetyper.

  • Vilka färger finns i vårt team? Vilka behövs?
  • Hur säljer jag bättre till ”röda personer”?
  • Hur ska en gulgrön tänka för att samarbeta bättre med en blåröd?
  • Hur kan en röd ledare fungera bättre med en grön medarbetare?

IPU Profilhjul® ger en samlad bild av en grupps sammansättning och är ett utmärkt underlag för att förbättra samarbete och laganda, kundkontakter och utveckla ledarskapet.

Directa har även certifierade konsulter för att genomföra IPU-drivkraftsanalys.

  • IPU Drivkraftsanalys ger IPU Profilanalys en ”tredje dimension”. Den hjälper oss nämligen att förstå VARFÖR vi gör saker.
  • IPU Drivkraftsanalys mäter den relativa styrkan hos sex grundläggande drivkrafter: Teoretisk, Praktisk-ekonomisk, Estetisk, Social, Individualistisk och Traditionell. De två, ibland tre, högst rankade drivkrafterna är de som får personen att handla.
  • IPU Drivkraftsanalys är ett effektivt verktyg eftersom det bland annat ger en tydlig bild av vilka motivationsfaktorer som påverkar olika individer.
  • IPU Drivskraftsanalys får endast genomföras av utbildade konsulter och internt utbildade användare. Dessa måste även följa de fastslagna regler som finns för hur materialet skall hanteras.
Faraxmetoden bygger på skandinavisk forskning om ledarbeteende. Forskningen visar att chefers ledarbeteende omfattar tre viktiga dimensioner; förändring, struktur och relation. Farax 360 graders återkopplingsmetod startar alltid med en kartläggning av ledarskap och verksamhet. Kartläggningen sker genom en sk 360 graders rundmätning, vilket innebär att förutom chefens självskattning ingår bedömargrupperna överordnad chef, kollegor, underställd personal etc. Deltagande chef kan därmed jämföra sin egen bild med relevanta andras. Genom att chefen ”speglas” ges hen möjlighet till ökad kunskap, självinsikt och självkännedom. Områden som kartläggs via webbaserade enkäter är faktiskt respektive önskvärt/KRAV ledarbeteende, upplevd effektivitet och SWOT. Resultatet sammanställs i en personlig Faraxrapport som överlämnas till chefen vid det individuella åter-kopplingssamtalet. Samtalet syftar till att lägga en grund för en handlingsplan, som chefen sedan diskuterar med sin överordnade chef. Farax 360 graders återkopplingsmetod har utvecklats till att också omfatta det salutogena ledarskapet, vilket innebär att man lägger tonvikten på hälsobringande faktorer, där intresset är mer fokuserat på sk ”friskfaktorer” än på ”riskfaktorer”, vilket ligger i linje med de ökade krav som Arbetsmiljöverkets nya riktlinjer ställer på chefer och arbetsgivare att före-bygga psykisk ohälsa.

LEAD FORWARD är en strukturerad metod för ledarutveckling som bygger på en form av feedback som brukar benämnas feedforward. Feedforward har till skillnad från traditionell feedback, ett framåtriktat fokus och söker svar på frågan vad jag som chef kan göra ännu bättre framöver. LEAD FORWARD utgår från en strukturerad kartläggning som ger ledare en nulägesbild av hur deras medarbetare uppfattar deras ledarskap.

Team Pro Workshop är en strukturerad metod för teamutveckling med basen i forskning om after-action reviews och mål. Team Pro workshop utgår ifrån en kartläggning med hjälp av Team Pro Inventory (TPI) som ger en enkel och lättillgänglig nulägesbild av team-medlemmarnas upplevelser av hur väl det egna teamet fungerar. Kartläggningen mynnar ut i en TPI-rapport som används som reflektionsunderlag i Team Pro workshop för att identifiera möjliga utvecklingsområden, formulera mål med dessa och göra uppföljningsbara åtgärder.
Vill du veta mer?

Kontakta oss och möt en ledarskaps- och organisationskonsult med stort engagemang!

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar. Vi återkommer inom kort.