Kommunikation

Kommunikation

Det mesta vi åstadkommer som chefer och ledare bygger på hur vi kommunicerar och förstår varandra. Kommunikation är grunden vi utgår från.

Som sändare och mottagare har vi har olika mentala glasögon och filter, som gör att vi omedvetet tolkar innebörden i de budskap eller den information vi tar in. Filter är till exempel värderingar, erfarenheter, utbildning, bakgrund, olika beteendestilar, kroppsspråk med mera. Dessa filter medför att vi uppfattar det vi tar in på olika vis. Ibland med små nyansskillnader och ibland med stora diskrepanser i uppfattningen av verkligheten. Det är därför det ofta uppstår problem för oss. Våra olika tolkningar kan leda oss åt olika håll i beslut och handling. 

Som chef och ledare behöver du försäkra dig om att alla förstår och kan agera i enlighet med det som förväntas. Att skapa en gemensam bild av till exempel beslut, aktiviteter, förändringar etc. För det krävs tid för avstämning och förankring, vilket ofta är en bristvara i dagens snabba informationssamhälle.

Några exempel på kommunikationsområden som vi arbetar särskilt med:

  • Våra olikheter i värderingar och beteende – hur vi uppfattar oss själva och hur vi påverkar andra i vår kommunikation.
  • Konflikthantering och svåra samtal. Hur vi kan minimera motstånds- och försvarsreaktioner genom medveten kommunikation?
  • Feedback som ett viktigt verktyg för utveckling av både individ och organisation.
  • Hur skapa effektiva möten med förankrade och väl genomarbetade beslut?
  • Modeller och verktyg för ökad tydlighet, samverkan och motivation.

Olikheter i drivkrafter och beteende

Vi utgår ibland ifrån att människor har god självkännedom och samarbetsförmåga. I praktiken kan det vara bristen på dessa egenskaper som ställer till problem på arbetsplatsen. Det är först när du förstår dig själv och hur andra uppfattar dig som du kan leda andra. Självinsikt och acceptans för våra olikheter är nödvändiga och gör samverkan smidigare.

Vi på Directa har genom åren genomfört ett stort antal analyser kring drivkrafter och beteendestilar. Det har gett oss en bred erfarenhet kring hur ökad självinsikt om våra olikheter kan användas för att stärka kommunikationen. 

Vi använder vid behov olika analysverktyg och är certifierade inom DISC, IPU-talent Insight, IDI, Myers Briggs, (JTI.)

Ett uppskattat analysverktyg är bland annat IPU Talent Insights som är utvecklad för att öka förståelsen för både våra beteenden och drivkrafter och hur de samverkar. Om vi kan förstå våra styrkor och svagheter, våra beteenden och drivkrafter, kan vi också utvecklas och förstå både oss själva och vår omgivning bättre. Den är speciellt lämpad för olika gruppers utveckling.

Feedback

Alla individer har behov av att bli sedda, hörda och bekräftade för att känna motivation och engagemang i det vi åstadkommer. Feedback handlar om att ge någon annan återkoppling för hen ska växa och utvecklas i sin roll. Ofta undviker vi att ge feedback för att vi är rädda för de reaktioner vi tror att feedbacken kan leda till.   

Att öva på att ge och ta emot feedback reducerar individens och gruppens motstånd och försvarsmekanismer och bidrar till en transparent organisation med öppenhet och tillit.

Utifrån den egna organisationens policy, värderingar och riktlinjer skapar vi på Directa behovsanpassade feedback-program för chefer och arbetsgrupper.

Konflikthantering

Att hantera konflikter är ibland en del i jobbet som chef, men många känner att de inte har rätt redskap för att hantera dem. Professionell konflikthantering kan vända även den mest infekterade situationen. 

Konflikter som blir lösta stärker förtroende och sammanhållning och leder till utveckling. Vi får bekräftelse på att våra relationer tål stötar. Att i ett tidigt skede, innan konflikten eskalerar, skapa förutsättningar för att behandla den ger stora produktivitetsvinster och hälsofrämjande effekter för organisation och individ.

För individ och grupp ökar arbetsglädje, motivation och produktivitet när du aktivt arbetar med konfliktlösning på din arbetsplats. 

Utifrån den specifika organisationens värderingar, riktlinjer och behov erbjuder vi på Directa behovsanpassade utbildningar och stöd i konflikthantering för chef och arbetsgrupper.

Facilitering & design av möten

Dagens organisationer ställs inför allt komplexare utmaningar där samskapande och eget ansvar betonas. Här är dialog ett viktigt verktyg. Dialogen är utmärkt för att få fram olika perspektiv innan man genomför en förändring t ex i anslutning till verksamhetsutveckling och framtidsfrågor. Genom dialogen ökar delaktigheten och flera tar ansvar, kreativiteten ökar.

 

Directa designar och faciliterar dialogmöten för insikt och acceptans i förändring och samskapad utveckling. I ett dialogmöte skapas utrymme för samverkan mellan olika nivåer inom organisationen eller mellan olika intressenter/roller. Dialogmöten kan genomföras för både mindre och större grupper i en strukturerad form. 

 

Vad är verklig dialog?

En dialog är ett samtal mellan två eller flera, som får bölja fram och tillbaka. En dialog skapas när man respektfullt och nyfiket tänker, lyssnar och lär tillsammans och lägger sina egna förutfattade tankar åt sidan. Det är en plats där flera perspektiv möts. Syftet med dialogen är framför allt att utveckla ny förståelse och få nya insikter som i sin tur kan skapa nya tankar och beteenden. Dialogen förutsätter att deltagarna delar med sig av erfarenheter och vill lära av varandra. 

 
Vill du veta mer?

Kontakta oss och möt en ledarskaps- och organisationskonsult med stort engagemang!

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar. Vi återkommer inom kort.