Kommunikation

Kommunikation

Communicare betyder att ”göra gemensamt”. Vi är sändare och delar med oss. Eller vi är mottagare av tankar, känslor, information, budskap, beslut… Två människor som gör något som blir gemensamt – det är grunden för kommunikation, för relationer och för organisationer.

Vi tar in information genom många olika kanaler. Genom våra sinnen, genom förnimmelser i kroppen, genom ord, symboler och kroppsspråk. Tvärtemot vad vi kanske själva är medvetna om, så menar kommunikationsforskare att vi tar in 10 procent genom orden och 90 procent genom röst, tonfall, symboler, gester.

Som sändare och mottagare har vi har olika mentala glasögon och filter, som vi använder för att tolka innebörden i de budskap eller den information vi tar in. Filter är till exempel våra värderingar, erfarenheter, utbildning, bakgrund med mera. Våra filter medför att vi uppfattar verkligheten på olika vis. Ibland med små nyansskillnader, och ibland med stora diskrepanser i uppfattningen av verkligheten.

Det är just här som det många gånger kan uppstå problem för oss! Våra olika bilder leder oss på irrvägar i beslut och handling. Har vi olika bilder om vilken väg vi ska gå kan leda till oro, missförstånd och ibland också till konflikter.

Kommunikation. Göra gemensamt. 

Mängder av information ska ut snabbt och effektivt. Minimalt med tid ges för avstämning och förankring. Att inte lämna tid för detta leder till ineffektivitet. Du som ledare behöver försäkra dig om att alla förstår och kan agera i enlighet med det som förväntas. Att skapa den gemensamma bilden av beslutet, aktiviteterna framåt, förväntningarna, förändringarna…

Att människor är lika i vissa avseenden gör att kommunikation över huvudtaget är möjlig. Att vi är olika gör att det blir en svårtolkad affär med många fallgropar.

Här är exempel på områden som vi arbetar med:

 • Kommunikations- och beteendestilar – hur vi uppfattar oss själva och hur vårt beteende påverkar andra.
 • Konflikthantering och svåra samtal. Hur vi kan minimera motstånds- och försvarsreaktioner genom medveten kommunikation?
 • Varför är det så viktigt med feedback som ett verktyg för utveckling av både individ och organisation? 
 • Hur skapa effektiva möten med förankrade och väl genomarbetade beslut? Modeller och verktyg för ökat engagemang och motivation.
 • Grupper som vill utveckla sin kommunikativa förmåga i syfte att stärka samarbete och arbetsglädje för verksamhetens bästa!
 • Chefer som vill träna och utveckla sin kommunikativa förmåga i syfte att stärka sitt ledarskap.

Efter inledande analysfas, skräddarsyr vi upplägg i kommunikation för företagsledningar, chefer, specialister, ledare och medarbetare. Kontakta oss på Directa!

Beteendeprofiler

Vi utgår oftast från att människor har god självkännedom och samarbetsförmåga. I praktiken är det bristen på dessa egenskaper som ställer till problem på jobbet. Det är först när du förstår dig själv och hur andra uppfattar dig som du kan leda andra. Insikt och acceptans för våra olikheter gör samverkan smidigare.

Vi utgår oftast från att människor har god självkännedom och samarbetsförmåga. I praktiken är det bristen på dessa egenskaper som ställer till problem på jobbet. Det är först när du förstår dig själv och hur andra uppfattar dig som du kan leda andra. Insikt och acceptans för våra olikheter gör samverkan smidigare.

Vi på Directa är har länge använt olika analysverktyg för beteendestilar och är certifierade inom bl.a. IPU-profilanalys,, IDI, Myers Briggs, JTI.

Ett av dem är IPU Profilanalys som analysredskap för självinsikt när det gäller kommunikation, ledarskap, individuell coachning, bygga starka team eller få säljare att förstå sina kunder bättre. Tillsammans har vi på Directa gjort fler än tusen analyser vilket ger oss en bred erfarenhet kring beteendeprofiler men självklart också kring hur de kan användas för att stärka kommunikationen.

IPU Profilanalys® är ett lättanvänt och pedagogiskt verktyg som ger insikt om det egna beteendet och hur det uppfattas av andra. Genom att pedagogiskt beskriva beteenden med hjälp av olika färger är IPU Profilanalys® enkelt och praktiskt tillämpbart. Analysen bygger på den välkände psykologen Carl G Jungs typologier och William Moulton Marstons forskning och utveckling av teorierna om människor i arbetslivet. IPU Profilhjul® som är en viktig del av IPU Profilanalys®, har kommit till genom att man kompletterat med psykologen Lüchers psykologiska färger. Analysformuläret med sina olika svarsalternativ, tar endast 10 minuter att fylla i. Genom databehandling tas både ett diagram för grundbeteende och ett för anpassat beteende fram, vilka presenteras i den 20-sidiga rapporten.

DISA – fyra olika färger

Tack vare IPU Profilhjul® kan mitt egna och andras beteenden belysas och diskuteras på ett enkelt, pedagogiskt och värderingsfritt sätt. Genom att ge grundtyperna Drivande (röd)Inspirerande (gul)Stödjande (grön) och Analytisk (blå) dessa olika färger, skapas såväl färgschatteringar med plats för 60 olika beteendetyper som grunden för en lättanvänd modell för komplexa frågor.

 • Vilka färger finns i vårt team? Vilka behövs?
 • Hur kan jag kommunicera bättre med andra färger?
 • Hur ska en gulgrön tänka för att samarbeta bättre med en blåröd?
 • Hur kan en röd ledare fungera bättre med en grön medarbetare?

IPU Profilhjul® ger en samlad bild av en grupps sammansättning som ett underlag för att förbättra samarbete och laganda samt förbättra kommunikationen.

Feedback

Feedback betyder att ”föda åter”.  Att ge någon föda att växa och utvecklas både i sin professionella roll och i sin roll som samarbetande kollega. För att möta den ständigt förändrade omvärlden behöver chefer och medarbetare ta ansvar för att ge, ta emot och be om feedback.

Ofta undviker vi att ge feedback för att vi är rädda för de reaktioner vi tror att feedback ska ge, allrahelst när feedback syftar till förändring och utveckling. Genom att bygga förtroende och öppenhet kan en väl fungerande feedback-kultur etableras, som genererar stora vinster för organisation och individ.

Vilka är vinsterna?

Individen känner sig sedd och bekräftat när hon får och ger feedback, vilket vi människor behöver för att känna engagemang och motivation! Att få återkoppling på prestation, samspel, måluppfyllelse bidrar till att individen kan lägga fokus på uppgiften, istället för att gissa sig till vad andra tycker och tänker. Vilket ju mestadels leder fel i tanken. Oändligt mycket energi åtgår till gissningar och fantasier. Energi som genom tydlig feedback, kan läggas på verksamhetens uppgift och mål.

Gruppen öppnar upp för varandra, och gissningar blir till fakta. Fakta som kan hanteras och diskuteras. En öppen grupp har färre konflikter och få missförstånd. En öppen grupp samarbetar, överför information och kunskap på ett konstruktivt sätt.

Organisationen tjänar på att grupper och individer öppnar sig för varandra. Samarbete och kommunikation syftar till att prestera och agera mot företagets mål. Personalomsättning, sjukfrånvaro och konflikter minskar tack vare tydlig och konstruktiv feedback.

Att aktivt arbeta med och träna ledning och medarbetare i konsten att ge och ta emot feedback reducerar individers och gruppers motstånd och försvarsmekanismer, för att istället gynna framväxten av tillit, öppenhet och organisationsutveckling!

Utifrån den egna organisationens policy, värderingar och riktlinjer skapar vi på Directa behovsanpassade feedback-program för chefer och arbetsgrupper. Kontakta oss så berättar vi mera!

Konflikthantering

Konflikter på arbetsplatsen påverkar trivsel och arbetsinsats. Illa hanterade konflikter medför ofta omplaceringar, sjukskrivningar och uppsägningar. Ju längre tid som konflikten får gro i det fördolda reduceras både livskvalitet och arbetsmotivation. Genomtänkt och professionell konflikthantering med en erfaren konsult kan vända även den mest infekterade situationen till att bli ett ”learning-case” som utvecklar såväl arbetsklimat som resultat. 

När inblandade parter blir medvetna om att en konflikt pågår och att den kan leda till utveckling på deras arbetsplats kan de oftast hitta en lösning relativt enkelt. Genom att definiera problemet reds missförstånd och oro ut snabbare och lättare än du kanske förväntar dig. Stillestånd blir rörelse och fastlåsta parter ger efter när de ser varandra i ögonen och räcker varandra händerna.

Vilka är vinsterna med konflikthantering?

Olösta konflikter medför obehag och motvilja. De ödelägger sammanhållning och samarbete. Kommunikation upphör och avstånd växer. För individer medför det bitterhet, ilska och vanmakt. För organisationen innebär det reducerad produktivitet och dålig kvalitet på arbetet. Därför kallar vi dem destruktiva konflikter. Tid och kraft slösas på strider där alla förlorar istället för att utföra jobbet man har betalt för.

Konflikter som blir lösta stärker förtroende och sammanhållning och leder till utveckling. Vi får bekräftelse på att våra relationer tål stötar. De här meningsskiljaktigheterna kallar vi för konstruktiva konflikter. Att i ett tidigt skede, innan konflikten eskalerar, skapa förutsättningar för att behandla den ger stora produktivitetsvinster och hälsofrämjande effekter för organisation och individ.

För individ och grupp ökar arbetsglädje, motivation och produktivitet när du aktivt arbetar med konfliktlösning på din arbetsplats. För organisationen medför god konflikthantering en ständigt pågående vilja till utveckling och nödvändiga förbättringar i ett starkare innovativt klimat.

Utbildning och stöd i konflikthantering

Att hantera konflikter är en viktig del i jobbet som chef, men många känner att de inte har rätt redskap för att hantera konflikter på arbetet. Utifrån den specifika organisationens värderingar, riktlinjer och behov erbjuder vi på Directa behovsanpassade utbildningar och stöd i konflikthantering för chef och arbetsgrupper.

Efter en kurs i konflikthantering hos oss kommer du att ha kunskaper och mod som krävs för att såväl förebygga som att ta tag i befintliga konflikter. Kontakta oss så berättar vi mera!

Retorik - konsten att övertyga

Retorik handlar rätt och slätt om att kommunicera i ett givet syfte. Praktisk retorikträning har sin givna plats inom ledarutbildning, säljträning och förhandlingsteknik men kan också vara en viktig ingrediens för lyckat förändringsarbete. Improvisation, drama och kroppsspråksträning kan hjälpa dig att effektivt ta plats på scenen…

Praktisk retorik för vana talare

Teori och metod men framförallt att göra, testa och prova själv är grunden för retorikträning sen 2500 år. Directas träningsmodell syftar till ökad medvetenhet om varför folk faktiskt lyssnar och vad som hindrar eller stärker att de lyssnar på just mig. VAD man säger är avgörande i tuffa lägen. Och det är minst lika utmanande att förstå HUR – just jag – ska framföra mitt budskap.

Retorik och presentationsteknik

Hur ska jag inleda? Vilka bilder behöver jag visa? Hur hanterar man jobbiga frågor? Kan man framföra en information man egentligen inte tror på själv? Directa har lång erfarenhet av träning i retorik/presentationsteknik som har likheter med den amerikanska (anglosaxiska) modellen. Träning i grupp eller som individuell handledning.

Improvisation, drama och retorik

Släpp loss – det är vår! För många både ovana och vana talare kan en träning i improvisation eller drama vara just det som behövs för att man ska kunna ta mer plats. Övningarna har inte bara fokus på kroppsspråket och rösten utan även på att mentala och psykologiska spärrar kan tränas bort så att man bättre kan formulera ett avgörande argument i skarpt läge.

Våga tala – med struktur och improvisation

Låter det motsägelsefullt? Directas erfarenhet av att kombinera retorikens enkla modeller för en bra disposition med improvisationsskolans frigörande övningar gör att vi vågar anta utmaningen från både enstaka individer eller en grupp: Vi kan hjälpa dig att ta ordet! På vilken scen du vill!

Facilitering & design av möten

Dialogmöten för insikt och acceptans i förändring och utveckling

Vad har sagt, vad gäller? I dagens höga förändringstakt behövs en process för att skapa insikt och acceptans i viktiga frågor. Ju flera personer som kan närvara vid samma tillfälle ju tydligare gemensam bild – samsyn kan skapas. Directa designar och faciliterar små och stora möten där vi skapar utrymme för dialog genom olika nivåer inom organisationen. Det kan gälla politiker, styrelse, ledning, chefer, arbetsgrupper och medarbetare emellan.

Dialogmöten kan genomföras för stora grupper (10 – 1000) i en strukturerad form för att exempelvis ta fram underlag i utveckling eller skapa insikt och acceptans i förändring och utveckling.

 • Startar med processtöd för ledningen att identifiera de viktigaste fokusfrågorna som ska hanteras under mötet.
 • Starta mötet med att låta deltagarna tänka först och redovisa sina slutsatser och därefter låta en lyhörd ledning ge tillbaka sina reflektioner och viktiga budskap.
 • Behovsanpassas – effektiva arbetspass enskilt och i gruppdialog varvas med interaktion på storgruppsnivå där ledningen svarar an och gör olika inspel. Inslag av kreativa övningar för att skapa engagemang!
 • Processledare som ger alla möjligheter att komma till tals i grupperna – eget ansvar betonas. Val och prioriteringar processa i gruppen.
 • Ett internt sekretariat sammanställer svar från grupperna under mötets gång.
 • En flexibel konferenslokal behövs där alla kan vara i samma rum för både rundabordssamtal och återkoppling från ledningen.
Vad är verklig dialog?

En dialog är ett samtal mellan två eller flera, som måste få bölja fram och tillbaka. Det är en plats där idéer möts. Syftet med dialogen är framförallt att utveckla ny förståelse och nya insikter som i sin tur kan skapa nya tankar och beteenden. Dialogen förutsätter att deltagarna delar med sig av erfarenheter och vill lära av varandra. En dialog skapas när man respektfullt och nyfiket tänker, lyssnar och lär tillsammans. Lägger sina egna förutfattade tankar åt sidan.

När är det bra att använda dialog?
 • I allt utvecklingsarbete – för att utveckla eller lösa något där allas kompetens och kreativitet tas tillvara.
 • För att samla in allas perspektiv innan man genomför en förändring ex i anslutning till verksamhetsplan/framtidsfrågor
 • När ett beslut är taget är det ett effektivt sätt att i dialog ta fram förslag hur man ska genomföra förändringen/beslutet
 • För att få flera att gemensamt lösa något, då ökar delaktigheten flera tar ansvar För att se möjligheter och inte hinder
För en bra dialog krävs följande
 • Syftet med dialogen måste vara tydligt!
 • Vad är mandatet och ramarna?
 • Vad ska vi prata om?
 • Är dialogen till för att få mera information eller för att skapa gemensamma bilder i en fråga?

Kommunikation

Communicare betyder att ”göra gemensamt”. Vi är sändare och delar med oss. Eller vi är mottagare av tankar, känslor, information, budskap, beslut… Två människor som gör något som blir gemensamt – det är grunden för kommunikation, för relationer och för organisationer.

Vi tar in information genom många olika kanaler. Genom våra sinnen, genom förnimmelser i kroppen, genom ord, symboler och kroppsspråk. Tvärtemot vad vi kanske själva är medvetna om, så menar kommunikationsforskare att vi tar in 10 procent genom orden och 90 procent genom röst, tonfall, symboler, gester.

Som sändare och mottagare har vi har olika mentala glasögon och filter, som vi använder för att tolka innebörden i de budskap eller den information vi tar in. Filter är till exempel våra värderingar, erfarenheter, utbildning, bakgrund med mera. Våra filter medför att vi uppfattar verkligheten på olika vis. Ibland med små nyansskillnader, och ibland med stora diskrepanser i uppfattningen av verkligheten.

Det är just här som det många gånger kan uppstå problem för oss! Våra olika bilder leder oss på irrvägar i beslut och handling. Har vi olika bilder om vilken väg vi ska gå kan leda till oro, missförstånd och ibland också till konflikter.

Kommunikation. Göra gemensamt. 

Mängder av information ska ut snabbt och effektivt. Minimalt med tid ges för avstämning och förankring. Att inte lämna tid för detta leder till ineffektivitet. Du som ledare behöver försäkra dig om att alla förstår och kan agera i enlighet med det som förväntas. Att skapa den gemensamma bilden av beslutet, aktiviteterna framåt, förväntningarna, förändringarna…

Att människor är lika i vissa avseenden gör att kommunikation över huvudtaget är möjlig. Att vi är olika gör att det blir en svårtolkad affär med många fallgropar.

Här är exempel på områden som vi arbetar med:

 • Kommunikations- och beteendestilar – hur vi uppfattar oss själva och hur vårt beteende påverkar andra.
 • Konflikthantering och svåra samtal. Hur vi kan minimera motstånds- och försvarsreaktioner genom medveten kommunikation?
 • Varför är det så viktigt med feedback som ett verktyg för utveckling av både individ och organisation? 
 • Hur skapa effektiva möten med förankrade och väl genomarbetade beslut? Modeller och verktyg för ökat engagemang och motivation.
 • Grupper som vill utveckla sin kommunikativa förmåga i syfte att stärka samarbete och arbetsglädje för verksamhetens bästa!
 • Chefer som vill träna och utveckla sin kommunikativa förmåga i syfte att stärka sitt ledarskap.

Efter inledande analysfas, skräddarsyr vi upplägg i kommunikation för företagsledningar, chefer, specialister, ledare och medarbetare. Kontakta oss på Directa!

Beteendeprofiler

Vi utgår oftast från att människor har god självkännedom och samarbetsförmåga. I praktiken är det bristen på dessa egenskaper som ställer till problem på jobbet. Det är först när du förstår dig själv och hur andra uppfattar dig som du kan leda andra. Insikt och acceptans för våra olikheter gör samverkan smidigare.

Vi utgår oftast från att människor har god självkännedom och samarbetsförmåga. I praktiken är det bristen på dessa egenskaper som ställer till problem på jobbet. Det är först när du förstår dig själv och hur andra uppfattar dig som du kan leda andra. Insikt och acceptans för våra olikheter gör samverkan smidigare.

Vi på Directa är har länge använt olika analysverktyg för beteendestilar och är certifierade inom bl.a. IPU-profilanalys,, IDI, Myers Briggs, JTI.

Ett av dem är IPU Profilanalys som analysredskap för självinsikt när det gäller kommunikation, ledarskap, individuell coachning, bygga starka team eller få säljare att förstå sina kunder bättre. Tillsammans har vi på Directa gjort fler än tusen analyser vilket ger oss en bred erfarenhet kring beteendeprofiler men självklart också kring hur de kan användas för att stärka kommunikationen.

IPU Profilanalys® är ett lättanvänt och pedagogiskt verktyg som ger insikt om det egna beteendet och hur det uppfattas av andra. Genom att pedagogiskt beskriva beteenden med hjälp av olika färger är IPU Profilanalys® enkelt och praktiskt tillämpbart. Analysen bygger på den välkände psykologen Carl G Jungs typologier och William Moulton Marstons forskning och utveckling av teorierna om människor i arbetslivet. IPU Profilhjul® som är en viktig del av IPU Profilanalys®, har kommit till genom att man kompletterat med psykologen Lüchers psykologiska färger. Analysformuläret med sina olika svarsalternativ, tar endast 10 minuter att fylla i. Genom databehandling tas både ett diagram för grundbeteende och ett för anpassat beteende fram, vilka presenteras i den 20-sidiga rapporten.

DISA – fyra olika färger

Tack vare IPU Profilhjul® kan mitt egna och andras beteenden belysas och diskuteras på ett enkelt, pedagogiskt och värderingsfritt sätt. Genom att ge grundtyperna Drivande (röd)Inspirerande (gul)Stödjande (grön) och Analytisk (blå) dessa olika färger, skapas såväl färgschatteringar med plats för 60 olika beteendetyper som grunden för en lättanvänd modell för komplexa frågor.

 • Vilka färger finns i vårt team? Vilka behövs?
 • Hur kan jag kommunicera bättre med andra färger?
 • Hur ska en gulgrön tänka för att samarbeta bättre med en blåröd?
 • Hur kan en röd ledare fungera bättre med en grön medarbetare?

IPU Profilhjul® ger en samlad bild av en grupps sammansättning som ett underlag för att förbättra samarbete och laganda samt förbättra kommunikationen.

Feedback

Feedback betyder att ”föda åter”.  Att ge någon föda att växa och utvecklas både i sin professionella roll och i sin roll som samarbetande kollega. För att möta den ständigt förändrade omvärlden behöver chefer och medarbetare ta ansvar för att ge, ta emot och be om feedback.

Ofta undviker vi att ge feedback för att vi är rädda för de reaktioner vi tror att feedback ska ge, allrahelst när feedback syftar till förändring och utveckling. Genom att bygga förtroende och öppenhet kan en väl fungerande feedback-kultur etableras, som genererar stora vinster för organisation och individ.

Vilka är vinsterna?

Individen känner sig sedd och bekräftat när hon får och ger feedback, vilket vi människor behöver för att känna engagemang och motivation! Att få återkoppling på prestation, samspel, måluppfyllelse bidrar till att individen kan lägga fokus på uppgiften, istället för att gissa sig till vad andra tycker och tänker. Vilket ju mestadels leder fel i tanken. Oändligt mycket energi åtgår till gissningar och fantasier. Energi som genom tydlig feedback, kan läggas på verksamhetens uppgift och mål.

Gruppen öppnar upp för varandra, och gissningar blir till fakta. Fakta som kan hanteras och diskuteras. En öppen grupp har färre konflikter och få missförstånd. En öppen grupp samarbetar, överför information och kunskap på ett konstruktivt sätt.

Organisationen tjänar på att grupper och individer öppnar sig för varandra. Samarbete och kommunikation syftar till att prestera och agera mot företagets mål. Personalomsättning, sjukfrånvaro och konflikter minskar tack vare tydlig och konstruktiv feedback.

Att aktivt arbeta med och träna ledning och medarbetare i konsten att ge och ta emot feedback reducerar individers och gruppers motstånd och försvarsmekanismer, för att istället gynna framväxten av tillit, öppenhet och organisationsutveckling!

Utifrån den egna organisationens policy, värderingar och riktlinjer skapar vi på Directa behovsanpassade feedback-program för chefer och arbetsgrupper. Kontakta oss så berättar vi mera!

Konflikthantering

Konflikter på arbetsplatsen påverkar trivsel och arbetsinsats. Illa hanterade konflikter medför ofta omplaceringar, sjukskrivningar och uppsägningar. Ju längre tid som konflikten får gro i det fördolda reduceras både livskvalitet och arbetsmotivation. Genomtänkt och professionell konflikthantering med en erfaren konsult kan vända även den mest infekterade situationen till att bli ett ”learning-case” som utvecklar såväl arbetsklimat som resultat. 

När inblandade parter blir medvetna om att en konflikt pågår och att den kan leda till utveckling på deras arbetsplats kan de oftast hitta en lösning relativt enkelt. Genom att definiera problemet reds missförstånd och oro ut snabbare och lättare än du kanske förväntar dig. Stillestånd blir rörelse och fastlåsta parter ger efter när de ser varandra i ögonen och räcker varandra händerna.

Vilka är vinsterna med konflikthantering?

Olösta konflikter medför obehag och motvilja. De ödelägger sammanhållning och samarbete. Kommunikation upphör och avstånd växer. För individer medför det bitterhet, ilska och vanmakt. För organisationen innebär det reducerad produktivitet och dålig kvalitet på arbetet. Därför kallar vi dem destruktiva konflikter. Tid och kraft slösas på strider där alla förlorar istället för att utföra jobbet man har betalt för.

Konflikter som blir lösta stärker förtroende och sammanhållning och leder till utveckling. Vi får bekräftelse på att våra relationer tål stötar. De här meningsskiljaktigheterna kallar vi för konstruktiva konflikter. Att i ett tidigt skede, innan konflikten eskalerar, skapa förutsättningar för att behandla den ger stora produktivitetsvinster och hälsofrämjande effekter för organisation och individ.

För individ och grupp ökar arbetsglädje, motivation och produktivitet när du aktivt arbetar med konfliktlösning på din arbetsplats. För organisationen medför god konflikthantering en ständigt pågående vilja till utveckling och nödvändiga förbättringar i ett starkare innovativt klimat.

Utbildning och stöd i konflikthantering

Att hantera konflikter är en viktig del i jobbet som chef, men många känner att de inte har rätt redskap för att hantera konflikter på arbetet. Utifrån den specifika organisationens värderingar, riktlinjer och behov erbjuder vi på Directa behovsanpassade utbildningar och stöd i konflikthantering för chef och arbetsgrupper.

Efter en kurs i konflikthantering hos oss kommer du att ha kunskaper och mod som krävs för att såväl förebygga som att ta tag i befintliga konflikter. Kontakta oss så berättar vi mera!

Retorik - konsten att övertyga

Retorik handlar rätt och slätt om att kommunicera i ett givet syfte. Praktisk retorikträning har sin givna plats inom ledarutbildning, säljträning och förhandlingsteknik men kan också vara en viktig ingrediens för lyckat förändringsarbete. Improvisation, drama och kroppsspråksträning kan hjälpa dig att effektivt ta plats på scenen…

Praktisk retorik för vana talare

Teori och metod men framförallt att göra, testa och prova själv är grunden för retorikträning sen 2500 år. Directas träningsmodell syftar till ökad medvetenhet om varför folk faktiskt lyssnar och vad som hindrar eller stärker att de lyssnar på just mig. VAD man säger är avgörande i tuffa lägen. Och det är minst lika utmanande att förstå HUR – just jag – ska framföra mitt budskap.

Retorik och presentationsteknik

Hur ska jag inleda? Vilka bilder behöver jag visa? Hur hanterar man jobbiga frågor? Kan man framföra en information man egentligen inte tror på själv? Directa har lång erfarenhet av träning i retorik/presentationsteknik som har likheter med den amerikanska (anglosaxiska) modellen. Träning i grupp eller som individuell handledning.

Improvisation, drama och retorik

Släpp loss – det är vår! För många både ovana och vana talare kan en träning i improvisation eller drama vara just det som behövs för att man ska kunna ta mer plats. Övningarna har inte bara fokus på kroppsspråket och rösten utan även på att mentala och psykologiska spärrar kan tränas bort så att man bättre kan formulera ett avgörande argument i skarpt läge.

Våga tala – med struktur och improvisation

Låter det motsägelsefullt? Directas erfarenhet av att kombinera retorikens enkla modeller för en bra disposition med improvisationsskolans frigörande övningar gör att vi vågar anta utmaningen från både enstaka individer eller en grupp: Vi kan hjälpa dig att ta ordet! På vilken scen du vill!

Facilitering & design av möten

Dialogmöten för insikt och acceptans i förändring och utveckling

Vad har sagt, vad gäller? I dagens höga förändringstakt behövs en process för att skapa insikt och acceptans i viktiga frågor. Ju flera personer som kan närvara vid samma tillfälle ju tydligare gemensam bild – samsyn kan skapas. Directa designar och faciliterar små och stora möten där vi skapar utrymme för dialog genom olika nivåer inom organisationen. Det kan gälla politiker, styrelse, ledning, chefer, arbetsgrupper och medarbetare emellan.

Dialogmöten kan genomföras för stora grupper (10 – 1000) i en strukturerad form för att exempelvis ta fram underlag i utveckling eller skapa insikt och acceptans i förändring och utveckling.

 • Startar med processtöd för ledningen att identifiera de viktigaste fokusfrågorna som ska hanteras under mötet.
 • Starta mötet med att låta deltagarna tänka först och redovisa sina slutsatser och därefter låta en lyhörd ledning ge tillbaka sina reflektioner och viktiga budskap.
 • Behovsanpassas – effektiva arbetspass enskilt och i gruppdialog varvas med interaktion på storgruppsnivå där ledningen svarar an och gör olika inspel. Inslag av kreativa övningar för att skapa engagemang!
 • Processledare som ger alla möjligheter att komma till tals i grupperna – eget ansvar betonas. Val och prioriteringar processa i gruppen.
 • Ett internt sekretariat sammanställer svar från grupperna under mötets gång.
 • En flexibel konferenslokal behövs där alla kan vara i samma rum för både rundabordssamtal och återkoppling från ledningen.
Vad är verklig dialog?

En dialog är ett samtal mellan två eller flera, som måste få bölja fram och tillbaka. Det är en plats där idéer möts. Syftet med dialogen är framförallt att utveckla ny förståelse och nya insikter som i sin tur kan skapa nya tankar och beteenden. Dialogen förutsätter att deltagarna delar med sig av erfarenheter och vill lära av varandra. En dialog skapas när man respektfullt och nyfiket tänker, lyssnar och lär tillsammans. Lägger sina egna förutfattade tankar åt sidan.

När är det bra att använda dialog?
 • I allt utvecklingsarbete – för att utveckla eller lösa något där allas kompetens och kreativitet tas tillvara.
 • För att samla in allas perspektiv innan man genomför en förändring ex i anslutning till verksamhetsplan/framtidsfrågor
 • När ett beslut är taget är det ett effektivt sätt att i dialog ta fram förslag hur man ska genomföra förändringen/beslutet
 • För att få flera att gemensamt lösa något, då ökar delaktigheten flera tar ansvar För att se möjligheter och inte hinder
För en bra dialog krävs följande
 • Syftet med dialogen måste vara tydligt!
 • Vad är mandatet och ramarna?
 • Vad ska vi prata om?
 • Är dialogen till för att få mera information eller för att skapa gemensamma bilder i en fråga?
Vill du veta mer?

Kontakta oss och möt en ledarskaps- och organisationskonsult med stort engagemang!

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar. Vi återkommer inom kort.