Ledarskap & organisation

Ledarskapsutveckling – för bättre resultat och motiverade medarbetare

Ledarskap handlar om att förstå sig själv, sitt uppdrag, sin omgivning och att åstadkomma resultat genom andra.

Forskning visar att i takt med att verkligheten blir alltmer komplex och oförutsägbar, behöver chefer och ledare kunna hantera osäkerhet och hitta förhållningssätt för att möta såväl verksamhetsrelaterade förändringar som medarbetare med olika viljor och behov. För detta behöver chefen/ledaren vara trygg i sig själv och ha viss kunskap och insikt om vad det innebär att vara människa.

Att vara chef är en formell position. Uppdraget innebär att representera arbets-givaren, ta ansvar för måluppfyllelse och resultat samt att på ett proaktivt sätt utveckla verksamheten inom uppsatta ramar. I rollen ingår att säkerställa en tydlig organisation med tydliga roller, mål och arbetsprocesser.

Ett bra ledarskap är en förutsättning för att lyckas åstadkomma resultat i sin chefsroll. Ledarskap grundar sig på ömsesidig respekt och förtroende från medarbetare, kollegor, överordnade chefer och andra intressenter. Förenklat kan man säga att chefen leder ”utifrån” medan ledaren leder ”inifrån”.

Att leda sig själv

För att kunna leda andra måste jag förstå mig själv, mina egna reaktioner och prioriteringar samt hur jag påverkas av andra. Också förstå hur mitt beteende och värderingar påverkar andra. Ju större självinsikt ju tryggare och tydligare ledare.

Att leda verksamheten

En god ledare har insikt om verksamhetens behov och kan avgränsa och prioritera för att nå målen. För att företaget eller organisationen skall uppnå sina mål krävs att målet är tydligt och begripligt.

Att leda andra

En god ledare känner sina styrkor och svagheter i relation till andra väl och har förmåga att motivera och stödja medarbetarna att ta ansvar och prestera. Goda ledare skapar förutsättningar för medarbetarna att växa, känna arbetsglädje och göra ett bra arbete så att organisationen når sina mål.

Directa kan hjälpa dig och ditt företag att förbättra ledarskapet. Det kan handla om ge nya chefer grundläggande förståelse för vad rollen innebär och verktyg för att hantera vardagen bättre. Det kan också handla om att få mer erfarna chefer att ta ett steg till i sin personliga utveckling eller om personer som leder andra fast de inte är formella chefer.

Arbetsmiljö & hälsa

Arbetsmiljö i det nya arbetslivet

Vi på Directa erbjuder stöd i arbetet med att utveckla en hälsosam arbetsmiljö där både medarbetare och chefer mår bra och presterar bra. Där du som arbetsgivare lever upp till kraven i Arbetsmiljölagen, Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) och Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) och samtidigt kan erbjuda ett flexibelt och balanserat arbetsliv utifrån medarbetares olika behov.

Du vet väl att arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön i hemmet, när medarbetare arbetar på distans? Men hur jobbar man med frågan rent konkret? Vi hjälper er att utveckla ert arbete med organisatorisk och social arbetsmiljö i ett arbetsliv på distans.

Här kommer några exempel på våra tjänster inom arbetsmiljö:

 • Nulägesanalys – ”Basnivån” (Vad har vi, vad behöver vi ha på plats utifrån lag och regler, systematiskt arbetsmiljöarbete respektive organisatorisk och social arbetsmiljö)
 • Höja kunskapsnivån hos arbetsgivare mfl (utbildning, konsultstöd, informationsmaterial)
 • Riskanalys och handlingsplan (Processledning)
 • Utvecklingsinriktat arbete (t ex jobba med mål, eller ”lessons learnt” i workshopformat

Om du är privat arbetsgivare med kollektivavtal och trygghetsförsäkring via Afa, har du möjlighet att söka ekonomiskt stöd för att genomföra t ex arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud. Directa är godkänd utbildningsanordnare för Afa. Vi skräddarsyr givetvis utifrån era behov.

En bild som visar text, tecken

Automatiskt genererad beskrivning

 

Kontakta oss så berättar vi mera!

Chefs- och ledarutveckling

Att vara chef är en formell position. Uppdraget innebär att representera arbets-givaren, ta ansvar för måluppfyllelse och resultat samt att på ett proaktivt sätt utveckla verksamheten inom uppsatta ramar. I rollen ingår att säkerställa en tydlig organisation med tydliga roller, mål och arbetsprocesser.

Ett bra ledarskap är en förutsättning för att lyckas åstadkomma resultat i sin chefsroll. Ledarskap handlar om att förstå sig själv, sitt uppdrag, sin omgivning och att åstadkomma resultat genom andra. Det handlar till stor del om att skapa en ömsesidig respekt och tillit i relationer till andra.

Directa arbetar med chefs-och ledarutveckling på olika nivåer inom flera branscher. I de flesta fall handlar det om ledarskapsprogram som löper över längre tid där deltagarna får möjlighet att i vardagen tillämpa och träna på teman som vi arbetat med och på så sätt utveckla sitt personliga ledarskap.

Vi arbetar verksamhetsnära genom att skräddarsy upplägg och innehåll på din ledarskapsutbildning för att stämma med krav, behov och förutsättningar för ditt företag eller din organisation. Vanliga teman är självkännedom och det egna ledarskapet, gruppdynamik och grupputveckling, feedback, kommunikation, förändringsprocesser, konflikthantering, motivation och drivkrafter, delegering, egen arbetsplanering. Under ett ledarutvecklingsprogram gör vi utvärderingar och har avstämningssamtal med uppdragsgivaren för att justera upplägg och innehåll till de behov som kommit upp. En viktig del är att stödja nätverksbyggande så att deltagarna använder och har nytta av programmet.

Hör av dig till oss så svarar vi på dina frågor.

Utvecklande Ledarskap (UL)

Utvecklande ledarskap (UL) är ett forskningsbaserat koncept för ledarutveckling som är framtaget av Försvarshögskolan.

Utvecklande ledarskap (UL) handlar om att skapa en inre motivation hos medarbetaren för att göra det som behöver göras – drivkraften är ”jag vill”.

Utvecklande ledarskap är Försvarshögskolans tolkning och omsättning av “transformational leadership”, där konceptet anpassats efter svenska förhållanden. Hörnstenarna för utvecklande ledarskap är:

*Ledaren uppträder som ett föredöme, lyfter frågor om moral och etik och agerar utifrån en synliggjord värdegrund

*Ledaren visar personlig omtanke: stöder och konfronterar med ett gott syfte för individen och organisationen 

*Ledaren inspirerar och motiverar i syfte att stimulera kreativitet och delaktighet


Upplägg
3 + 1 dag. Innan utbildningen görs en kartläggning (ULL) av hur ledarskapet upplevs av medarbetare, chef och av ledaren själv. I utbildningen varvas teori med reflektion, diskussion och övningar. Mellan dag tre och fyra (c:a 2 månader) arbetar deltagaren med sin utvecklingsplan. UL genomförs av certifierade handledare.

Directa genomför UL-kurser både i öppen och företagsintern form. 

Utveckling av ledningsgrupper och team

Många ledningsgrupper ägnar mycket tid åt operativa frågor och information. Mötena kan uppfattas som ineffektiva. Ofta ser sig deltagarna mest som företrädare för det egna affärsområdet/enheten med uppgift att tillgodose sina egna intressen.

Ledningsgruppsutveckling syftar till att skapa en grupp som arbetar med långsiktiga och övergripande frågor på ett effektivt sätt. Då behövs ett helhetstänkande samtidigt som de enskilda enheterna som ingår i gruppen behöver få förutsättningar att utföra ett gott arbete. För att klara denna ekvation behövs gemensam förståelse för syfte, mål och struktur för ledningsgruppens arbete samt ett respektfullt och öppet klimat i gruppen.

Vanliga problem när grupper ska samverka är exempelvis:

 • Oklarhet om syfte och mål för gruppen, dess sammansättning och deltagarnas roller
 • Dålig struktur för arbetet ¬– exempelvis för mötesrutiner och beslutsprocess
 • Outvecklade arbetsformer för komplex problemlösning
 • Problem i samspelet mellan deltagarna som kan komma ur exempelvis gamla konflikter, revir, rädslor, olikheter i beteenden och brist på öppet samtalsklimat
 • Oklarheter om samspelet med resten av organisationen
Att utveckla gruppen

På ett konkret och jordnära sätt kopplar vi ihop de hårda och mjuka delarna i all utveckling av grupper. Gruppens syfte och mål – de operativa VAD frågorna måste vara tydliga och begripliga så att alla förstår och accepterar dem. De mjukare delarna handlar om HUR man hanterar samspelet mellan människor. Att skapa en psykologisk trygghet mellan individerna i en grupp som bidrar till öppenhet och ansvarstagande, är minst lika resultatpåverkande som VAD-frågorna.

Directa lägger mycket energi på att tillsammans med uppdragsgivaren skapa en bild av nuläget, analysera situationen för att få fram behoven och därefter skräddarsy ett program för både ledningsgrupps- och teamutveckling. Viktigt att insatsen sträcker sig över tid för att på så sätt möjliggöra tillämpning & träning inom ramen för programmet.

Chefscoaching, handledning och mentorskap

Directa möter ofta chefer och ledare vars huvudproblem är brist på tid för egen reflektion. Utan eftertanke hamnar lätt det kortsiktiga och mest akuta överst på agendan. Vi erbjuder individuellt chefsstöd i form av coaching, handledning och mentorskap för att hjälpa dig att bli en riktigt bra ledare. 

Individuell ledarutveckling i form av chefscoachning, handledning eller mentorskap är en möjlighet att utvecklas i din uppgift. Vi arbetar även med dig som inte är chef men har en ledarroll, som projektledare och teamledare. Coaching och chefshandledning skapar utrymme för att bolla tankar med din coach, ta upp samarbetsproblem, bli medveten om egna mönster, utforska nya perspektiv och få stöd i att pröva nya förhållningssätt. Samtliga coacher har själva suttit på chefspositioner. Vi talar alltså inte enbart från gedigen teoretisk kunskap, utan även praktisk erfarenhet.

Kartläggning av chefsstöd

Ett självklart mål med vårt chefsstöd är att du ska kunna omsätta kunskaperna direkt. Vi startar din chefshandledning med ett kartläggningssamtal för att identifiera aktuella teman och behov. Fokus ligger på det professionella planet men de flesta anser att de har nytta av samtalen även privat. Ofta handlar det om att:

 • Upptäcka sina starka och svaga sidor
 • Förändra invanda mönster och ta itu med sådant som behöver utvecklas
 • Ta emot och själv ge feedback, stöd och inspiration
 • Stärka självinsikten och bli modigare i avgörande situationer
 • Bredda sina kunskaper och se saker och situationer på ett nytt sätt
 • Förankra ledarutvecklingsprogrammens teorier i verkligheten
 • Fastställa och följa upp personliga mål på kort och lång sikt

Exempel på uppdragsgivare inom personlig ledarutveckling: Fastighetsbyrån, Academic Work, Röda Korset, Landstinget, Svenska kyrkan, Assistans i Balans i Stockholm och SIDA.

Hör av dig så berättar vi mer om hur individuellt chefsstöd kan leda dig och ditt företag mot framgång!

Intern effektivitet handlar inte bara om tid

Många företag och organisationer ägnar stor kraft åt att effektivisera sina verksamheter. Företag ”slimmar” organisationen, outsourcar verksamheter och skär ned på administrativa stödresurser.  

När vi på Directa frågar våra kunder ”Vad lägger du din tid på”? blir svaret ofta att för mycket tid läggs på ”småsaker”, det kan vara att hjälpa eller stödja en medarbetare i att fatta beslut eller att fatta ett beslut på stående fot eller att bli indragen i spontanmöten. Ofta säger chefer ”jag kan börja jobba med det jag planerat för dagen först efter arbetstid”. På samma fråga svarar medarbetarna t ex  ”onödiga möten”, allmänna mail, ” brandsläckning”.

Directas övertygelse är att nyckeln till intern effektivitet  handlar om att chefer och medarbetare har gemensam förståelse för uppdraget, tydliga roller samt strukturer i det dagliga arbetet så att rätt saker görs på rätt sätt.

Hör av dig till oss på Directa så berättar vi mer om hur ni får

 • Effektivare möten
 • Effektiv kommunikation
 • Fokus på det som är viktigt för organisationen/företagen
 • Effektiva team
 • Projekten att löpa smidigare
 • Effektiva chefer och ledare

Vi delar gärna med oss av våra kunskaper, erfarenheter och våra praktiska verktyg!

Förändringsledning

De flesta organisationer lever i en värld av ständiga förändringar. För att vara framgångsrik krävs det ett aktivt förhållningssätt till såväl omvärldens förändrade krav och förväntningar såväl som medarbetares, chefers och ägares behov och förväntningar. Oavsett vilken typ av förändring krävs att vi ändrar våra beteenden, för att vi ska nå önskad effekt. 

Vi är alla olika som individer och reagerar olika på förändringar och kriser. Oberoende av vårt eget reaktionsmönster går vi vanligtvis igenom olika faser innan vi når ett förändrat beteende. Den som initierar förändringen (t ex du som chef) har ofta ett försprång jämfört med andra i verksamheten (t ex medarbetarna). Det är viktigt att komma ihåg detta om vi vill få med alla på tåget och uppnå stabila vanor. Förändring kan beskrivas som en process i fyra faser:

1.  Insikt
Utforska/analysera nuläget, inse framtida behov, se för- och nackdelarna med nuvarande situation. Förståvarför förändring måste ske.

 

2.  Acceptans
Utforska och bearbeta personliga för- och nackdelar, skapa framtidsbild, bearbeta motstånd, personligt ställningstagande, ”what´s in it for me?” Vilja vara med och bidra till förändringen.

 

3.  Nytt beteende
Definiera hur vi ska göra konkret: t ex skapa nya rutiner, processer eller lösningar. Utforska fallgropar, oönskade effekter och eventuella utbildningsbehov. Börja prova det nya, följa upp och justera. Prova på och utvärdera nytt beteende. 

 

4.  Stabila vanor
För att förändringen ska bli bestående och stabila vanor upprätthållas, krävs uthållighet och att man tränar, följer upp och tillåter medarbetare att göra fel och göra om.  

 

Det är vanligt att chefer och medarbetare går i otakt, dvs. befinner sig på olika ställen i förändringsprocessen, vilket ofta leder till frustration både för chefer och för medarbetare. Som chef behöver du förändringsprocessen och vad du kan göra för att underlätta för alla att ta sig vidare i processen.

Vi på Directa kan hjälpa dig och ditt företag att skapa nya bestående förändringar.  

Inkluderande ledarskap – mångfald för ökad affärsnytta

Bakom beteenden finns fördomar. Bakom fördomar finns okunskap. Okunskap som hindrar effektivt samarbete! Trots den goda viljan att bemöta varandra med ett öppet sinne, så visar vi motstånd mot det annorlunda. Och det är mänskligt! Ju mer vi lär oss om våra egna fördomar och normer, desto lättare blir det att möta människor som är olika oss själva.

I de flesta grupper och organisationer finns en dominant grupp; ”insider”. Den gruppen har makt och privilegier, och bestämmer spelreglerna. Till dessa spelregler måste en ”outsider” anpassa sig. En dynamik som i de flesta fall är omedveten, och ”lever sitt eget liv” i organisationskulturen. Detta får konsekvenser för samarbetsklimat och effektivitet.

Att bli medveten om fördomar och normer är steg nummer ett för att mångfald ska bli ”på sant”. Att rekrytera fler av en ”annan sort” räcker inte. Att främja mångfald är en strategi. Att inkludera är en aktiv handling. Båda måste finnas för att människor och organisationer ska kunna blomstra.

Vi erbjuder upplevelsebaserade workshops för företag och organisationer som vill främja en inkluderande arbetsmiljö. Ni får verktyg som ni kan använda på er arbetsplats för att främja ett effektivare samarbete, bidra till en inkluderande kultur och få ett ökat utbyte av mångas kompetens och erfarenhet!

Directa är medlem i Diversity Charter Sweden som är en ideell förening. Föreningen arbetar genom sina medlemmar för att påvisa hur framgångsrikt mångfaldsarbete kan se ut i praktisk handling. Diversity Charter Sweden är en del av det europeiska nätverket Diversity Charter.

http://www.diversitycharter.se

Utveckla det goda medarbetarskapet

Hur kan du som chef och ledare skapa förutsättningar så att medarbetarna tar ansvar, känner motivation och bidrar till verksamhetens framgång? Det goda medarbetarskapet bygger på en positiv samverkan mellan förutsättningarna som organisationen ger, chefens sätt att leda sitt arbetslag och medarbetarnas sätt att ta ansvar för uppgifterna och bidra till ”medledarskap”.

Grundläggande såväl för ledarskap som medarbetarskap är att varje chef och medarbetare har en tydlig bild av sitt uppdrag och ansvar och hur man bidrar till att nå sin del av det gemensamma resultatet. Ofta utgår vi från att välutbildade chefer och medarbetare har en god självkännedom och samarbetsförmåga. I praktiken är det ofta samspelet mellan olika personer som hindrar och ställer till problem.

Vårt sätt att arbeta inkluderar självinsikt, de mellanmänskliga processerna, egen del i verksamheten och den egna rollen/ansvaret i organisationen.

På en arbetsplats med ett utvecklat medarbetarskap:

 • känner alla till och respekterar uppställda mål och givna ramar
 • deltar alla aktivt och tar ansvar för sin del i helheten
 • tar alla ansvar för den gemensamma arbetsmiljön
 • kommunicerar alla öppet, ärligt och respektfullt
 • kan alla påverka och styra sitt arbete
 • ger alla feedback och får bekräftelse från chefer och arbetskamrater
 • är alla engagerade!

Utifrån den egna organisationens policy, värderingar och riktlinjer skapar vi på Directa behovsanpassade program för chefer och arbetsgrupper.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Effektiva möten

Varför upplever så många att våra arbetsmöten är ineffektiva? Varför tycker många att möten stjäl tid från det ordinarie arbetet? Varför känns det ibland som om detta möte inte berört just mig?

Möten är kanske det som de flesta på en arbetsplats har synpunkter på och åsikter om och man kan ju undra varför. Låt oss först fastslå att möten är, om de är bra, en effektiv arbetsmetod. Men en arbetsmetod som ständigt behöver förbättras och utvecklas.

Nedan finner du några punkter på vad du behöver tänka igenom för att göra dina möten mer effektiva och kanske till och med att genomföra möten som upplevs som både stimulerande och viktiga för personerna som deltar.

 • Syftet med mötet?
 • Vad är det för typ av möte?
 • Agenda för mötet
 • Vilka ska deltaga?
 • Kallelse till mötet
 • Att leda mötet
 • Hur skapa ett engagerande möte
 • Beslutsformer
 • Hur ska mötet följas upp  

Ledarskapsutveckling – för bättre resultat och motiverade medarbetare

Ledarskap handlar om att förstå sig själv, sitt uppdrag, sin omgivning och att åstadkomma resultat genom andra.

Forskning visar att i takt med att verkligheten blir alltmer komplex och oförutsägbar, behöver chefer och ledare kunna hantera osäkerhet och hitta förhållningssätt för att möta såväl verksamhetsrelaterade förändringar som medarbetare med olika viljor och behov. För detta behöver chefen/ledaren vara trygg i sig själv och ha viss kunskap och insikt om vad det innebär att vara människa.

Att vara chef är en formell position. Uppdraget innebär att representera arbets-givaren, ta ansvar för måluppfyllelse och resultat samt att på ett proaktivt sätt utveckla verksamheten inom uppsatta ramar. I rollen ingår att säkerställa en tydlig organisation med tydliga roller, mål och arbetsprocesser.

Ett bra ledarskap är en förutsättning för att lyckas åstadkomma resultat i sin chefsroll. Ledarskap grundar sig på ömsesidig respekt och förtroende från medarbetare, kollegor, överordnade chefer och andra intressenter. Förenklat kan man säga att chefen leder ”utifrån” medan ledaren leder ”inifrån”.

Att leda sig själv

För att kunna leda andra måste jag förstå mig själv, mina egna reaktioner och prioriteringar samt hur jag påverkas av andra. Också förstå hur mitt beteende och värderingar påverkar andra. Ju större självinsikt ju tryggare och tydligare ledare.

Att leda verksamheten

En god ledare har insikt om verksamhetens behov och kan avgränsa och prioritera för att nå målen. För att företaget eller organisationen skall uppnå sina mål krävs att målet är tydligt och begripligt.

Att leda andra

En god ledare känner sina styrkor och svagheter i relation till andra väl och har förmåga att motivera och stödja medarbetarna att ta ansvar och prestera. Goda ledare skapar förutsättningar för medarbetarna att växa, känna arbetsglädje och göra ett bra arbete så att organisationen når sina mål.

Directa kan hjälpa dig och ditt företag att förbättra ledarskapet. Det kan handla om ge nya chefer grundläggande förståelse för vad rollen innebär och verktyg för att hantera vardagen bättre. Det kan också handla om att få mer erfarna chefer att ta ett steg till i sin personliga utveckling eller om personer som leder andra fast de inte är formella chefer.

Arbetsmiljö & hälsa

Arbetsmiljö i det nya arbetslivet

Vi på Directa erbjuder stöd i arbetet med att utveckla en hälsosam arbetsmiljö där både medarbetare och chefer mår bra och presterar bra. Där du som arbetsgivare lever upp till kraven i Arbetsmiljölagen, Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) och Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) och samtidigt kan erbjuda ett flexibelt och balanserat arbetsliv utifrån medarbetares olika behov.

Du vet väl att arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön i hemmet, när medarbetare arbetar på distans? Men hur jobbar man med frågan rent konkret? Vi hjälper er att utveckla ert arbete med organisatorisk och social arbetsmiljö i ett arbetsliv på distans.

Här kommer några exempel på våra tjänster inom arbetsmiljö:

 • Nulägesanalys – ”Basnivån” (Vad har vi, vad behöver vi ha på plats utifrån lag och regler, systematiskt arbetsmiljöarbete respektive organisatorisk och social arbetsmiljö)
 • Höja kunskapsnivån hos arbetsgivare mfl (utbildning, konsultstöd, informationsmaterial)
 • Riskanalys och handlingsplan (Processledning)
 • Utvecklingsinriktat arbete (t ex jobba med mål, eller ”lessons learnt” i workshopformat

Om du är privat arbetsgivare med kollektivavtal och trygghetsförsäkring via Afa, har du möjlighet att söka ekonomiskt stöd för att genomföra t ex arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud. Directa är godkänd utbildningsanordnare för Afa. Vi skräddarsyr givetvis utifrån era behov.

En bild som visar text, tecken

Automatiskt genererad beskrivning

 

Kontakta oss så berättar vi mera!

Chefs- och ledarutveckling

Att vara chef är en formell position. Uppdraget innebär att representera arbets-givaren, ta ansvar för måluppfyllelse och resultat samt att på ett proaktivt sätt utveckla verksamheten inom uppsatta ramar. I rollen ingår att säkerställa en tydlig organisation med tydliga roller, mål och arbetsprocesser.

Ett bra ledarskap är en förutsättning för att lyckas åstadkomma resultat i sin chefsroll. Ledarskap handlar om att förstå sig själv, sitt uppdrag, sin omgivning och att åstadkomma resultat genom andra. Det handlar till stor del om att skapa en ömsesidig respekt och tillit i relationer till andra.

Directa arbetar med chefs-och ledarutveckling på olika nivåer inom flera branscher. I de flesta fall handlar det om ledarskapsprogram som löper över längre tid där deltagarna får möjlighet att i vardagen tillämpa och träna på teman som vi arbetat med och på så sätt utveckla sitt personliga ledarskap.

Vi arbetar verksamhetsnära genom att skräddarsy upplägg och innehåll på din ledarskapsutbildning för att stämma med krav, behov och förutsättningar för ditt företag eller din organisation. Vanliga teman är självkännedom och det egna ledarskapet, gruppdynamik och grupputveckling, feedback, kommunikation, förändringsprocesser, konflikthantering, motivation och drivkrafter, delegering, egen arbetsplanering. Under ett ledarutvecklingsprogram gör vi utvärderingar och har avstämningssamtal med uppdragsgivaren för att justera upplägg och innehåll till de behov som kommit upp. En viktig del är att stödja nätverksbyggande så att deltagarna använder och har nytta av programmet.

Hör av dig till oss så svarar vi på dina frågor.

Grupp- & teamutveckling

Grupper förändras över tiden, beroende på omvärlden, uppdraget, gruppens sammansättning och ledarens och medlemmarnas sätt att förhålla sig till uppgifterna och varandra. Brister i kommunikation, gnissel i relationer och samarbete skapar ofta otrivsel och energiläckage. Det kan i sin tur inverka menligt på arbetsresultat. Våra insatser för grupputveckling är en god investering för ökad medvetenhet om kommunikation och mellanmänskliga relationer samt att skapa gemensam förståelse för uppdraget och bra strukturer. Med vår hjälp kan du utveckla gruppen till ett effektivt och sammansvetsat team. 

Directas konsultinsats för teamutveckling utgår alltid från en nulägesanalys i samarbete med uppdragsgivaren. Medarbetarna får alla förutsättningar för dialog och samtal i ett icke-dömande klimat. Vi erbjuder relevant stöd som utgår från deltagarnas upplevelser och bygger på delaktighet och aktuella behov. Några punkter att fokusera på vid utveckling av grupper är:

 • Att skapa en gemensam förståelse för uppdraget
 • Medvetenhet om var vi är och vart vi ska – nuläge och mål
 • Roller och ansvar
 • Självkännedom och kunskap om varandra – vi har olika personligheter som alla behövs
 • Kommunikation och feedback
 • Ändamålsenliga strukturer och arbetssätt
 • Varje persons ansvarstagande för såväl de egna uppgifterna som helheten och handlande
 • Medarbetarskap och ledarskap som relationer
 • Ledarens roll – det goda ledarskapet

Exempel på uppdragsgivare: WSP, Cygate, HSB, Kod Arkitekter, St. Görans sjukhus, BUP, Röda Korset, Svenska Kyrkan, Svenska Afghanistankommittén, Enköpings kommun, Gävle Polismyndighet.

Vi erbjuder även skräddarsydd utbildning i grupputveckling. Kontakta Directa så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa ditt företag till förbättrat samarbete och teamutveckling!

”Executive Action Learning” – lär där du är

Att träffas i en mindre grupp chefer för utbyte av erfarenheter, teoretisk input och feedback på det egna ledarskapet kan vara ett mycket givande och effektivt stöd.

En ”lärgrupp” kan bestå av 5-7 personer, som träffas ½ – 1 dag vid 4-8 tillfällen under ett halvår – ett år. Deltagarna kan vara från samma företag/organisation eller komma från olika arbetsplatser. Tillsammans med en erfaren konsult, gestaltar och bearbetar gruppen verkliga situationer och utmaningar som deltagarna är mitt uppe i eller står inför. Ett lärtillfälle kan inledas med en miniföreläsning kring ett aktuellt tema som gruppen identifierat.

”Executive Action Learning” kan vara ett komplement till mer omfattande chefs- och ledarutvecklingsprogram och kan skräddarsys efter deltagarnas och organisationens aktuella behov.

Kontakta Directa, så berättar vi mera!

Utvecklande Ledarskap (UL)

Utvecklande ledarskap (UL) är ett forskningsbaserat koncept för ledarutveckling som är framtaget av Försvarshögskolan.

Utvecklande ledarskap (UL) handlar om att skapa en inre motivation hos medarbetaren för att göra det som behöver göras – drivkraften är ”jag vill”.

Utvecklande ledarskap är Försvarshögskolans tolkning och omsättning av “transformational leadership”, där konceptet anpassats efter svenska förhållanden. Hörnstenarna för utvecklande ledarskap är:

*Ledaren uppträder som ett föredöme, lyfter frågor om moral och etik och agerar utifrån en synliggjord värdegrund

*Ledaren visar personlig omtanke: stöder och konfronterar med ett gott syfte för individen och organisationen 

*Ledaren inspirerar och motiverar i syfte att stimulera kreativitet och delaktighet


Upplägg
3 + 1 dag. Innan utbildningen görs en kartläggning (ULL) av hur ledarskapet upplevs av medarbetare, chef och av ledaren själv. I utbildningen varvas teori med reflektion, diskussion och övningar. Mellan dag tre och fyra (c:a 2 månader) arbetar deltagaren med sin utvecklingsplan. UL genomförs av certifierade handledare.

Directa genomför UL-kurser både i öppen och företagsintern form. 

Utveckling av grupp och ledare (UGL)

Directa har handledare inom UGL. UGL handlar om:

 • hur en grupp utvecklas och mognar, vad som händer i gruppen och vad som främjar respektive försvårar en positiv utveckling
 • ledarskapet relaterat till gruppens utveckling – vilket ledarskap som stödjer gruppen, såväl i att lösa sina uppgifter som att utvecklas
 • ger deltagaren ökad självkännedom och möjlighet till djupare insikt i hur hen agerar och påverkar/påverkas i olika situationer och uppfattas av andra

UGL är fem sammanhängande dagars internatkurs.

Kontakta Directa, så berättar vi mer!

Utveckling av ledningsgrupper och team

Många ledningsgrupper ägnar mycket tid åt operativa frågor och information. Mötena kan uppfattas som ineffektiva. Ofta ser sig deltagarna mest som företrädare för det egna affärsområdet/enheten med uppgift att tillgodose sina egna intressen.

Ledningsgruppsutveckling syftar till att skapa en grupp som arbetar med långsiktiga och övergripande frågor på ett effektivt sätt. Då behövs ett helhetstänkande samtidigt som de enskilda enheterna som ingår i gruppen behöver få förutsättningar att utföra ett gott arbete. För att klara denna ekvation behövs gemensam förståelse för syfte, mål och struktur för ledningsgruppens arbete samt ett respektfullt och öppet klimat i gruppen.

Vanliga problem när grupper ska samverka är exempelvis:

 • Oklarhet om syfte och mål för gruppen, dess sammansättning och deltagarnas roller
 • Dålig struktur för arbetet ¬– exempelvis för mötesrutiner och beslutsprocess
 • Outvecklade arbetsformer för komplex problemlösning
 • Problem i samspelet mellan deltagarna som kan komma ur exempelvis gamla konflikter, revir, rädslor, olikheter i beteenden och brist på öppet samtalsklimat
 • Oklarheter om samspelet med resten av organisationen
Att utveckla gruppen

På ett konkret och jordnära sätt kopplar vi ihop de hårda och mjuka delarna i all utveckling av grupper. Gruppens syfte och mål – de operativa VAD frågorna måste vara tydliga och begripliga så att alla förstår och accepterar dem. De mjukare delarna handlar om HUR man hanterar samspelet mellan människor. Att skapa en psykologisk trygghet mellan individerna i en grupp som bidrar till öppenhet och ansvarstagande, är minst lika resultatpåverkande som VAD-frågorna.

Directa lägger mycket energi på att tillsammans med uppdragsgivaren skapa en bild av nuläget, analysera situationen för att få fram behoven och därefter skräddarsy ett program för både ledningsgrupps- och teamutveckling. Viktigt att insatsen sträcker sig över tid för att på så sätt möjliggöra tillämpning & träning inom ramen för programmet.

Chefscoaching, handledning och mentorskap

Directa möter ofta chefer och ledare vars huvudproblem är brist på tid för egen reflektion. Utan eftertanke hamnar lätt det kortsiktiga och mest akuta överst på agendan. Vi erbjuder individuellt chefsstöd i form av coaching, handledning och mentorskap för att hjälpa dig att bli en riktigt bra ledare. 

Individuell ledarutveckling i form av chefscoachning, handledning eller mentorskap är en möjlighet att utvecklas i din uppgift. Vi arbetar även med dig som inte är chef men har en ledarroll, som projektledare och teamledare. Coaching och chefshandledning skapar utrymme för att bolla tankar med din coach, ta upp samarbetsproblem, bli medveten om egna mönster, utforska nya perspektiv och få stöd i att pröva nya förhållningssätt. Samtliga coacher har själva suttit på chefspositioner. Vi talar alltså inte enbart från gedigen teoretisk kunskap, utan även praktisk erfarenhet.

Kartläggning av chefsstöd

Ett självklart mål med vårt chefsstöd är att du ska kunna omsätta kunskaperna direkt. Vi startar din chefshandledning med ett kartläggningssamtal för att identifiera aktuella teman och behov. Fokus ligger på det professionella planet men de flesta anser att de har nytta av samtalen även privat. Ofta handlar det om att:

 • Upptäcka sina starka och svaga sidor
 • Förändra invanda mönster och ta itu med sådant som behöver utvecklas
 • Ta emot och själv ge feedback, stöd och inspiration
 • Stärka självinsikten och bli modigare i avgörande situationer
 • Bredda sina kunskaper och se saker och situationer på ett nytt sätt
 • Förankra ledarutvecklingsprogrammens teorier i verkligheten
 • Fastställa och följa upp personliga mål på kort och lång sikt

Exempel på uppdragsgivare inom personlig ledarutveckling: Fastighetsbyrån, Academic Work, Röda Korset, Landstinget, Svenska kyrkan, Assistans i Balans i Stockholm och SIDA.

Hör av dig så berättar vi mer om hur individuellt chefsstöd kan leda dig och ditt företag mot framgång!

Intern effektivitet handlar inte bara om tid

Många företag och organisationer ägnar stor kraft åt att effektivisera sina verksamheter. Företag ”slimmar” organisationen, outsourcar verksamheter och skär ned på administrativa stödresurser.  

När vi på Directa frågar våra kunder ”Vad lägger du din tid på”? blir svaret ofta att för mycket tid läggs på ”småsaker”, det kan vara att hjälpa eller stödja en medarbetare i att fatta beslut eller att fatta ett beslut på stående fot eller att bli indragen i spontanmöten. Ofta säger chefer ”jag kan börja jobba med det jag planerat för dagen först efter arbetstid”. På samma fråga svarar medarbetarna t ex  ”onödiga möten”, allmänna mail, ” brandsläckning”.

Directas övertygelse är att nyckeln till intern effektivitet  handlar om att chefer och medarbetare har gemensam förståelse för uppdraget, tydliga roller samt strukturer i det dagliga arbetet så att rätt saker görs på rätt sätt.

Hör av dig till oss på Directa så berättar vi mer om hur ni får

 • Effektivare möten
 • Effektiv kommunikation
 • Fokus på det som är viktigt för organisationen/företagen
 • Effektiva team
 • Projekten att löpa smidigare
 • Effektiva chefer och ledare

Vi delar gärna med oss av våra kunskaper, erfarenheter och våra praktiska verktyg!

Förändringsledning

De flesta organisationer lever i en värld av ständiga förändringar. För att vara framgångsrik krävs det ett aktivt förhållningssätt till såväl omvärldens förändrade krav och förväntningar såväl som medarbetares, chefers och ägares behov och förväntningar. Oavsett vilken typ av förändring krävs att vi ändrar våra beteenden, för att vi ska nå önskad effekt. 

Vi är alla olika som individer och reagerar olika på förändringar och kriser. Oberoende av vårt eget reaktionsmönster går vi vanligtvis igenom olika faser innan vi når ett förändrat beteende. Den som initierar förändringen (t ex du som chef) har ofta ett försprång jämfört med andra i verksamheten (t ex medarbetarna). Det är viktigt att komma ihåg detta om vi vill få med alla på tåget och uppnå stabila vanor. Förändring kan beskrivas som en process i fyra faser:

1.  Insikt
Utforska/analysera nuläget, inse framtida behov, se för- och nackdelarna med nuvarande situation. Förståvarför förändring måste ske.

 

2.  Acceptans
Utforska och bearbeta personliga för- och nackdelar, skapa framtidsbild, bearbeta motstånd, personligt ställningstagande, ”what´s in it for me?” Vilja vara med och bidra till förändringen.

 

3.  Nytt beteende
Definiera hur vi ska göra konkret: t ex skapa nya rutiner, processer eller lösningar. Utforska fallgropar, oönskade effekter och eventuella utbildningsbehov. Börja prova det nya, följa upp och justera. Prova på och utvärdera nytt beteende. 

 

4.  Stabila vanor
För att förändringen ska bli bestående och stabila vanor upprätthållas, krävs uthållighet och att man tränar, följer upp och tillåter medarbetare att göra fel och göra om.  

 

Det är vanligt att chefer och medarbetare går i otakt, dvs. befinner sig på olika ställen i förändringsprocessen, vilket ofta leder till frustration både för chefer och för medarbetare. Som chef behöver du förändringsprocessen och vad du kan göra för att underlätta för alla att ta sig vidare i processen.

Vi på Directa kan hjälpa dig och ditt företag att skapa nya bestående förändringar.  

Utveckla det goda medarbetarskapet

Hur kan du som chef och ledare skapa förutsättningar så att medarbetarna tar ansvar, känner motivation och bidrar till verksamhetens framgång? Det goda medarbetarskapet bygger på en positiv samverkan mellan förutsättningarna som organisationen ger, chefens sätt att leda sitt arbetslag och medarbetarnas sätt att ta ansvar för uppgifterna och bidra till ”medledarskap”.

Grundläggande såväl för ledarskap som medarbetarskap är att varje chef och medarbetare har en tydlig bild av sitt uppdrag och ansvar och hur man bidrar till att nå sin del av det gemensamma resultatet. Ofta utgår vi från att välutbildade chefer och medarbetare har en god självkännedom och samarbetsförmåga. I praktiken är det ofta samspelet mellan olika personer som hindrar och ställer till problem.

Vårt sätt att arbeta inkluderar självinsikt, de mellanmänskliga processerna, egen del i verksamheten och den egna rollen/ansvaret i organisationen.

På en arbetsplats med ett utvecklat medarbetarskap:

 • känner alla till och respekterar uppställda mål och givna ramar
 • deltar alla aktivt och tar ansvar för sin del i helheten
 • tar alla ansvar för den gemensamma arbetsmiljön
 • kommunicerar alla öppet, ärligt och respektfullt
 • kan alla påverka och styra sitt arbete
 • ger alla feedback och får bekräftelse från chefer och arbetskamrater
 • är alla engagerade!

Utifrån den egna organisationens policy, värderingar och riktlinjer skapar vi på Directa behovsanpassade program för chefer och arbetsgrupper.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Effektiva möten

Varför upplever så många att våra arbetsmöten är ineffektiva? Varför tycker många att möten stjäl tid från det ordinarie arbetet? Varför känns det ibland som om detta möte inte berört just mig?

Möten är kanske det som de flesta på en arbetsplats har synpunkter på och åsikter om och man kan ju undra varför. Låt oss först fastslå att möten är, om de är bra, en effektiv arbetsmetod. Men en arbetsmetod som ständigt behöver förbättras och utvecklas.

Nedan finner du några punkter på vad du behöver tänka igenom för att göra dina möten mer effektiva och kanske till och med att genomföra möten som upplevs som både stimulerande och viktiga för personerna som deltar.

 • Syftet med mötet?
 • Vad är det för typ av möte?
 • Agenda för mötet
 • Vilka ska deltaga?
 • Kallelse till mötet
 • Att leda mötet
 • Hur skapa ett engagerande möte
 • Beslutsformer
 • Hur ska mötet följas upp  
Vill du veta mer?

Kontakta oss och möt en ledarskaps- och organisationskonsult med stort engagemang!

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar. Vi återkommer inom kort.